Przewodnik RESPIRO po zakupach odpowiedzialnych społecznie w budownictwie

Spread the love

wprowadzanie

Zamówienia społecznie odpowiedzialne (SVB) dotyczą organizacji publicznych i prywatnych, które kupują produkty, roboty budowlane i usługi z pozytywną zgodnością społeczną. W tym celu obciążenia społeczne w całym cyklu życia produktu lub projektu budowlanego muszą być brane pod uwagę w procesach decyzyjnych dotyczących zamówień. Dzięki SVB zamawiający mogą wpływać na wiele aspektów: np. bezpieczeństwo i higienę pracy, uwzględnienie międzynarodowych standardów prawa pracy i jakości pracy, wytyczne dotyczące integracji rynku pracy, walka z nielegalnym zatrudnieniem, pracą dzieci czy etycznym pozyskiwaniem surowców.

Przewodnik RESPIRO dla SVB w branży budowlanej zawiera jasne wytyczne dla zamawiających pracujących w branży budowlanej chcą robić zakupy w sposób odpowiedzialny społecznie. Zamówienia obejmują:

  • Budowa nowych budynków (lub terenu zabudowanego)
  • Remont/remont istniejących budynków
  • Prace konserwacyjne i eksploatacyjne na budynkach

Ten przewodnik sugeruje trudne, ale dokładnie sprawdzone kroki w zakresie zamówień w branży budowlanej.

Przewodnik RESPIRO oferuje holistyczne podejście do zamówień odpowiedzialnych społecznie (SVB). W przypadku przetargów w branży budowlanej wskazane jest połączenie niniejszego przewodnika na temat SVB z przewodnikiem dotyczącym zamówień ekologicznych w branży budowlanej.

Przewodnik RESPIRO łączy cele nabywców publicznych, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poprzez strategiczne praktyki zakupowe z rosnącą liczbą inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, patrz definicja w ramce) w sektorze prywatnym. Przewodnik został opracowany wspólnie z sieciami miejskimi, nabywcami publicznymi i partnerami społecznymi z sektora prywatnego (firmy dostawcze). Celem jest skierowanie rynku w kierunku bardziej odpowiedzialnych produktów i usług poprzez współpracę oraz zwiększenie podaży i popytu.

W sektorze prywatnym rośnie świadomość konieczności uwzględniania czynników środowiskowych i społecznych w decyzjach biznesowych; Jednocześnie zasady CSR nabierają coraz większego znaczenia w decyzjach o przyznaniu dotacji w sektorze publicznym.