Witamy

Spread the love

Projekt RESPIRO ma na celu zachęcenie do wymiany doświadczeń w zakresie uwzględniania wymogów społecznych i etycznych w działaniach zakupowych, zarówno między nabywcami z sektora publicznego i prywatnego, a potencjalnymi dostawcami. Na szczególną uwagę wybrano dwa sektory:
Budowa
– jako największy pracodawca przemysłowy w Europie, wysiłki na rzecz promowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), takich jak zdrowe i bezpieczne warunki pracy oraz zwalczanie czarnej pracy, mogą mieć znaczący wpływ na wiele osób. Ponadto kryteria społeczne w pozyskiwaniu dostaw mogą przynieść korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze globalnym.
Tekstylia i odzież
– sektor znajdujący się pod silną presją globalnej konkurencji, w którym zasady CSR, takie jak wysokiej jakości zatrudnienie, mogą pomóc w profilowaniu europejskiego przemysłu. Ponownie, ponieważ sektor jest głównym pracodawcą, zwłaszcza w krajach rozwijających się, zasady CSR mają zastosowanie również w globalnym łańcuchu dostaw.

Cel

Projekt RESPIRO ma na celu zwiększenie włączenia wymagań społecznych i etycznych do zamówień publicznych i prywatnych poprzez zachęcanie do wymiany między nabywcami z sektora publicznego i prywatnego.

Sploty działań

  • Ustanowienie i ułatwienie wielostronnego procesu dialogu z odpowiednimi interesariuszami w celu zgromadzenia odpowiedniej wiedzy fachowej dotyczącej różnych zagadnień z dwóch sektorów: budownictwa oraz tekstyliów i odzieży.
  • Opracowanie jasnych wytycznych dla społecznie odpowiedzialnych zamówień (SRP) w sektorze budowlanym oraz tekstylnym i odzieżowym, w szczególności dotyczących następujących kwestii: warunki pracy, ochrona zatrudnienia, praca na czarno, promowanie integracji na rynku pracy i etyczne nabywanie materiałów.
  • Szerokie rozpowszechnianie opracowanych wytycznych.
  • Zwiększenie świadomości decydentów na poziomie krajowym i europejskim na temat możliwości oferowanych przez SRP.